Năm nay Chính phủ đồng ý miễn học phí hoàn toàn cho học sinh Trung học cơ sở trở xuống

0
769

Đó là ý kiến của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Giáo d.ụ.c (sửa đổi) vừa qua.

Về chính sách học phí, theo báo cáo của Chính phủ cơ bản có ba loại ý kiến góp ý, trong đó: Đa số ý kiến nhất trí với quy định tại Điều 97 của dự thảo Luật, theo đó trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường c.ô.ng lập không phải nộp học phí. Trẻ em mầm non năm tuổi ở cơ sở giáo d.ụ.c dân lập, tư thục; học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đ.óng học phí cho cơ sở giáo d.ụ.c dân lập, tư thục.


Đối với học sinh trung học cơ sở trường c.ô.ng lập và hỗ trợ đ.óng học phí đối với học sinh trung học cơ sở trường tư thục trước mắt ưu tiên thực hiện ở vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước và giao Chính phủ quy định l.ộ trình thực hiện.

Có một số ý kiến đề nghị quy định trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường c.ô.ng lập không phải nộp học phí. Đối với các địa phương chưa bảo đảm đủ trường c.ô.ng lập cho trẻ em và học sinh thuộc diện phổ cập, Nhà nước hỗ trợ tiền đ.óng học phí đối với học sinh thuộc diện phổ cập tại trường dân lập, tư thục.

Cũng có một số ý kiến cho rằng, nên miễn hoàn toàn học phí và các chi phí khác ngoài học phí cho các đối tượng học sinh thuộc diện phổ cập trong nhà trường thuộc các loại hình.

Chính phủ đồng ý với ý kiến đa số của Nhân dân nêu trên và giữ quy định về học phí của dự thảo Luật: “Học phí là khoản tiền người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo d.ụ.c, đào tạo. Mức thu học phí được xá.c định theo l.ộ trình tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ giáo d.ụ.c, đào tạo do Chính phủ quy định. Đối với các cơ sở giáo d.ụ.c đại học thực hiện theo quy định của Luật giáo d.ụ.c đại học.

Trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường c.ô.ng lập không phải nộp học phí. Nhà nước bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động để thực hiện phổ cập giáo d.ụ.c.

Trẻ em mầm non năm tuổi ở cơ sở giáo d.ụ.c dân lập, tư thục; học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đ.óng học phí cho cơ sở giáo d.ục dân lập, tư thục. Mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tương đương mức ngân sách cấp chi thường x.u.yên tính bình quân trên một học sinh của cơ sở giáo d.ục c.ô.ng lập cùng cấp trên địa bàn.

Chính phủ quy định l.ộ trình thực hiện chính sách không thu học phí đối với học sinh trung học cơ sở trường c.ô.ng lập và hỗ trợ đ.óng học phí đối với học sinh trung học cơ sở trường tư thục, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trước mắt ưu tiên thực hiện ở vùng miền núi, vùng có điều kiện k.inh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoài vấn đề trên, còn 3 vấn đề “n.ó.ng” về kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Giáo d.ụ.c (sửa đổi), Chính phủ kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyê't định, đó là: Chính sách tiền lương của nhà giáo; ph.ân c.ô.ng c.ô.ng tác cho sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp; quy định cụ thể nhiệm vụ của các Bộ trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo d.ục.

Theo Dantri

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here